Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

In onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden de volgende begrippen:

NGCS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden Next Generation Circular Solutions B.V. (“NGCS”) en/of bedrijven die met haar verbonden zijn, mede handelend onder de naam “Occony”, met KvK nr. 73392618;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen NGCS en de Klant in verband met de inkoop van goederen en/of diensten door de Klant van NGCS, alsmede alle overige door de Klant aan NGCS verstrekte opdrachten, evenals alle handelingen of rechtshandelingen in verband met het voorgaande. Consument: een Klant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Klant: iedere partij aan wie NGCS goederen en/of diensten levert of heeft overeengekomen diensten te verlenen, alsmede iedere partij die NGCS een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt;

Dag: een kalenderdag;

Product: meubels of meubilering en gerelateerde producten die door NGCS zijn ontworpen of worden geproduceerd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van NGCS en op de Overeenkomst.
 2. NGCS is gerechtigd de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Klant hierover schriftelijk informeren. Als de Klant een Consument is, is de Klant in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
 4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben.

Artikel 3 – Aanbod; sluiten van de Overeenkomst

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen van Producten van NGCS dienen alleen ter illustratie. Hoewel NGCS haar uiterste best doet om nauwkeurige informatie over de Producten weer te geven, kan het niet uitgesloten worden dat de informatie soms niet helemaal nauwkeurig, compleet of actueel is. Het Product dat NGCS aan de Klant levert kan afwijken van de afbeeldingen en beschrijvingen van het Product.
 3. Een Overeenkomst tussen NGCS en de Klant komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door NGCS van een order of opdracht van de Klant of wanneer NGCS is begonnen met de uitvoering van de order of opdracht.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De prijzen in de Overeenkomsten zijn in euro aangegeven. Ze zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en overige overheidsheffingen die op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst geldig zijn. Ze zijn exclusief kosten van verpakking, het laden van de Producten, verticaal en horizontaal transport, installatie, het afvoeren van afval, en mogelijke kosten voor vergunningen.
 2. Bij aankopen met een waarde van minder dan €10,000; De Klant zal 100% van de prijs 30 dagen na het ondertekenen van de Overeenkomst betalen. Voor de genoemde betaling zal de Klant een factuur ontvangen.
 3. Bij aankopen met een waarde van meer dan €10,000; De Klant zal 50% van de prijs 30 dagen na het ondertekenen van de Overeenkomst betalen. De Klant zal uiterlijk één (1) Dag voor de levering van de Producten 50% van de prijs betalen. Voor alle genoemde betalingen zal de Klant een factuur ontvangen.
 4. Als Klant een Consument is, dan is hij niet verplicht meer dan 50% van de prijs vooruit te betalen, op grond van artikel 7:26 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Alle facturen van NGCS dienen binnen veertien (14) Dagen na de factuurdatum te worden voldaan zonder vermindering of verrekening. Indien de Klant een Consument is, geldt de uitzondering van een vermindering of verrekening niet.
 6. In geval van te late betaling zal de Klant meteen van rechtswege in verzuim zijn. In dat geval zal de Klant rente betalen als volgt:
  a) 15% over de openstaande bedragen van €40 tot €2.500;
  b) 10% over de openstaande bedragen vanaf €2,500; en
  c) 5% over de openstaande bedragen vanaf €10,000.
  NGCS kan ten voordele van de Klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages.
 7. De Klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die NGCS maakt als gevolg van het feit dat de Klant nalaat zijn verplichtingen volledig en tijdig na te komen.
 8. De Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 9. Artikelen 4.5 en 4.7 zijn niet van toepassing als de Klant een Consument is.

Artikel 5 – Verplichtingen Klant

 1. De Klant is gehouden om medewerking te verlenen aan NGCS en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief het adres voor de levering van de Product.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NGCS verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan NGCS worden aangeleverd. NGCS mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. De Klant is verantwoordelijk ervoor zorgen te dragen dat hij of zij de Producten op de afgesproken leveringstijd kan ontvangen. Dit houdt onder meer dat de Producten door ingangen, liften en trappen kunnen passen om het gebouw in te komen en de ruimte te bereiken waar de Klant de Producten geplaatst wil hebben.

Artikel 6 – Levering van goederen; uitvoering diensten

 1. NGCS kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen.
 2. De levering zal plaatsvinden op het adres dat door de Klant aan NGCS is aangegeven.
 3. NGCS levert Producten alleen binnen Nederland en België.
 4. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en – tijden zijn geen fatale termijnen.
 5. NGCS voert de overeengekomen diensten naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Klant. NGCS staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 6. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de (tijdige) levering van de goederen die volgens de Overeenkomst ter levering zijn aangeboden te aanvaarden, dan komen alle door NGCS tevergeefs gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant. Het risico zal eveneens overgaan op het moment dat NGCS de geleverde goederen aanbiedt overeenkomstig de Overeenkomst en de Klant nalaat de levering ongeacht welke reden te aanvaarden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. NGCS zal het eigendomsrecht behouden op alle goederen die deze levert, totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten aan NGCS verschuldigde bedragen inclusief rente en onkosten heeft voldaan.
 2. In afwijking van artikel 7.1 kan de Klant beschikken over de goederen (waaronder deze leveren) die werden geleverd onder voorbehoud van het behoud van het eigendomsrecht als onderdeel van diens gebruikelijke bedrijfsvoering.
 3. In dat geval zal de Klant derden informeren omtrent het behoud van het eigendomsrecht door NGCS.
 4. In geval de Klant in gebreke blijft tijdig te betalen zal NGCS gerechtigd zijn, naar eigen goeddunken en ongeacht waar deze zich bevinden, de goederen die onder het voorbehoud van het eigendomsrecht vallen, voor rekening van de Klant terug te halen. De Klant is verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen.
 5. Artikelen 7.2, 7.3 en 7.4 zijn niet van toepassing als de Klant een Consument is.

Artikel 8 – Klachten; vervaltermijn

 1. De Klant dient de geleverde goederen direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of de geleverde diensten naar tevredenheid zijn uitgevoerd. De Klant garandeert dat hij te allen tijde de Producten in overeenstemming met het doel van de Producten gebruikt. Indien de Klant de Producten anders gebruikt, verliest hij ieder recht om daarover bij NGCS te klagen.
 2. Klachten van de Klant met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een order, onder meer maar niet uitsluitend klachten met betrekking tot beschadigde Producten, dienen NGCS schriftelijk te bereiken binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de goederen of de diensten geleverd (hadden moeten) zijn. Als de Klant een Consument is, is een periode van twee (2) maanden van toepassing. Indien de klacht NGCS niet binnen deze termijn bereikt, kan de Klant zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd.
 3. De Klant dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven. Klanten dienen klachten naar legal@occony.com te sturen.
 4. Indien NGCS meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid de geleverde goederen of diensten te herstellen dan wel te vervangen of, indien vervanging of herstel niet mogelijk is, de Klant een vergoeding te bieden van maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag in verband met de geleverde goederen of diensten (en zal de geleverde goederen terugnemen).
 5. Het indienen van een Klacht ontheft de Klant nimmer van zijn betalingsverplichting.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid voor schade en verjaringstermijn

 1. NGCS is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van handelen door NGCS zelf en/of door entiteiten handelend in opdracht van NGCS, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid uitsluitend door hetleidinggevende personeel van NGCS.
 2. De Klant dient de geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, schriftelijk aan NGCS te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet in aanmerking voor vergoeding.
 3. De aansprakelijkheid van NGCS is beperkt tot het bedrag dat is gefactureerd voor de goederen die NGCS aan de Klant heeft geleverd of de diensten die NGCS aan de Klant heeft verleend. Alle wettelijke vorderingen van de Klant jegens NGCS zullen in ieder geval verjaren na één (1) jaar te rekenen vanaf de eerst gelegen datum waarop ófwel de desbetreffende verplichting opeisbaar werd op grond van de Overeenkomst, ófwel de datum waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed.
 4. Indien het de levering van goederen betreft zullen alle wettelijke vorderingen van de Consument jegens NGCS verjaren na twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de Klant hierover bij NGCS heeft geklaagd als bedoeld in artikel 8.
 5. De Klant zal NGCS vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door NGCS aan de Klant geleverde goederen of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat er geen verbandbestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid die onder het risico van de Klant valt.
 6. De artikelen 9.1, 9.2 en 9.5 zijn niet van toepassing indien de Klant een Consument is.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en diensten berusten bij NGCS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGCS is het de Klant niet toegestaan de goederen geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.
 2. De Klant mag goederen afkomstig van NGCS uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de goederen aan de Klant werden geleverd. De Klant mag de kwaliteit van de van NGCS gekochte goederen niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies ervan.
 3. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van goederen of diensten aan de Klant alsmede de bijbehorende documenten.

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. Alle informatie, afkomstig van NGCS die als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal niet worden openbaard. Alle vertrouwelijke informatie die de Klant heeft ontvangen van NGCS in verband met de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst met NGCS zal niet worden openbaard. Informatie is vertrouwelijk indien (i) NGCS de Klant heeft geïnformeerd dat de informatie vertrouwelijk is, of (ii) de vertrouwelijkheid volgt uit de aard van de informatie. De Klant is verplicht de geheimhouding eveneens op te leggen aan diens werknemers of derden die handelen in opdracht van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien een Klant de in artikel 11.1 bedoelde geheimhoudingsverplichting schendt, is deze aan NGCS een boete verschuldigd van EUR 50.000 (vijftig duizend euro) voor elke schending, onverminderd het recht van NGCS volledige schadevergoeding te vorderen
 3. De geheimhoudingsverplichting volgens artikel 11.1 geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 BW) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmacht situatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

Artikel 13 – Opschorting; ontbinding

 1. Uitsluitend NGCS kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijk interventie (met onmiddellijke ingang en zonder dat NGCS gehouden is tot een vergoeding) in geval dat:
  a) de Klant tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden;
  b) de Klant uitstel van betaling aanvraagt of dit aan hem wordt verleend of de Klant failliet verklaard wordt;
  c) de Klant onder curatele of beheer wordt geplaatst;
  d) de onderneming van de Klant wordt verkocht of opgeheven;
  e) vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden ingetrokken; of
  f) beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Klant.
 2. Alle (toekomstige) vorderingen van NGCS jegens de Klant in de situaties zoals genoemd in artikel 13.1 zullen onmiddellijk verschuldigd en geheel opeisbaar zijn.
 3. Indien NGCS gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten in de situaties zoals genoemd in artikel 13.1, heeft NGCS recht op betaling van de volgende percentages van het totale bedrag van de Overeenkomst:
  a) 100% als de opschorting binnen vijf (5) Dagen voor de geschatte dag van levering gebeurt;
  b) 50% als de opschorting tussen de vijf (5) en zeven (7) Dagen voor de geschatte dag van levering gebeurt; of
  c) 25% als de opschorting tussen de zeven (7) en tien (10) Dagen voor de geschatte dag van levering gebeurt.

Artikel 14 – Overdracht; uitbesteding

 1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NGCS kan de Klant diens rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan niet overdragen aan derden.
 2. NGCS is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst anderen dan met NGCS verbonden personen inschakelen voor zover dat voor de uitvoering wenselijk is. De Klant is gebonden aan de voorwaarden die NGCS met de door hem ingeschakelde anderen overeenkomt.
 3. Indien de Klant geen Consument is, dan is NGCS niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde anderen.

Artikel 15 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. De rechtsbetrekkingen tussen NGCS en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen tussen NGCS en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Artikel 17 – Slotbepaling

 1. De Engelse tekst van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. In geval van verschillen tussen de Engelse tekst en een vertaling in een andere taal zal de Engelse tekst voorrang hebben.

Artikel 1 – Begrippen

In onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden de volgende begrippen:

NGCS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden Next Generation Circular Solutions B.V. (“NGCS”) en/of bedrijven die met haar verbonden zijn, mede handelend onder de naam “Occony”, met KvK nr. 73392618;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen NGCS en de Klant in verband met de inkoop van goederen en/of diensten door de Klant van NGCS, alsmede alle overige door de Klant aan NGCS verstrekte opdrachten, evenals alle handelingen of rechtshandelingen in verband met het voorgaande. Consument: een Klant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Klant: iedere partij aan wie NGCS goederen en/of diensten levert of heeft overeengekomen diensten te verlenen, alsmede iedere partij die NGCS een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt;

Dag: een kalenderdag;

Product: meubels of meubilering en gerelateerde producten die door NGCS zijn ontworpen of worden geproduceerd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van NGCS en op de Overeenkomst.
 2. NGCS is gerechtigd de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Klant hierover schriftelijk informeren. Als de Klant een Consument is, is de Klant in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
 4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben.

Artikel 3 – Aanbod; sluiten van de Overeenkomst

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen van Producten van NGCS dienen alleen ter illustratie. Hoewel NGCS haar uiterste best doet om nauwkeurige informatie over de Producten weer te geven, kan het niet uitgesloten worden dat de informatie soms niet helemaal nauwkeurig, compleet of actueel is. Het Product dat NGCS aan de Klant levert kan afwijken van de afbeeldingen en beschrijvingen van het Product.
 3. Een Overeenkomst tussen NGCS en de Klant komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door NGCS van een order of opdracht van de Klant of wanneer NGCS is begonnen met de uitvoering van de order of opdracht.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De prijzen in de Overeenkomsten zijn in euro aangegeven. Ze zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en overige overheidsheffingen die op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst geldig zijn. Ze zijn exclusief kosten van verpakking, het laden van de Producten, verticaal en horizontaal transport, installatie, het afvoeren van afval, en mogelijke kosten voor vergunningen.
 2. Bij aankopen met een waarde van minder dan €10,000; De Klant zal 100% van de prijs 30 dagen na het ondertekenen van de Overeenkomst betalen. Voor de genoemde betaling zal de Klant een factuur ontvangen.
 3. Bij aankopen met een waarde van meer dan €10,000; De Klant zal 50% van de prijs 30 dagen na het ondertekenen van de Overeenkomst betalen. De Klant zal uiterlijk één (1) Dag voor de levering van de Producten 50% van de prijs betalen. Voor alle genoemde betalingen zal de Klant een factuur ontvangen.
 4. Als Klant een Consument is, dan is hij niet verplicht meer dan 50% van de prijs vooruit te betalen, op grond van artikel 7:26 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Alle facturen van NGCS dienen binnen veertien (14) Dagen na de factuurdatum te worden voldaan zonder vermindering of verrekening. Indien de Klant een Consument is, geldt de uitzondering van een vermindering of verrekening niet.
 6. In geval van te late betaling zal de Klant meteen van rechtswege in verzuim zijn. In dat geval zal de Klant rente betalen als volgt:
  a) 15% over de openstaande bedragen van €40 tot €2.500;
  b) 10% over de openstaande bedragen vanaf €2,500; en
  c) 5% over de openstaande bedragen vanaf €10,000.
  NGCS kan ten voordele van de Klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages.
 7. De Klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die NGCS maakt als gevolg van het feit dat de Klant nalaat zijn verplichtingen volledig en tijdig na te komen.
 8. De Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 9. Artikelen 4.5 en 4.7 zijn niet van toepassing als de Klant een Consument is.

Artikel 5 – Verplichtingen Klant

 1. De Klant is gehouden om medewerking te verlenen aan NGCS en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief het adres voor de levering van de Product.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NGCS verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan NGCS worden aangeleverd. NGCS mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. De Klant is verantwoordelijk ervoor zorgen te dragen dat hij of zij de Producten op de afgesproken leveringstijd kan ontvangen. Dit houdt onder meer dat de Producten door ingangen, liften en trappen kunnen passen om het gebouw in te komen en de ruimte te bereiken waar de Klant de Producten geplaatst wil hebben.

Artikel 6 – Levering van goederen; uitvoering diensten

 1. NGCS kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen.
 2. De levering zal plaatsvinden op het adres dat door de Klant aan NGCS is aangegeven.
 3. NGCS levert Producten alleen binnen Nederland en België.
 4. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en – tijden zijn geen fatale termijnen.
 5. NGCS voert de overeengekomen diensten naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Klant. NGCS staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 6. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de (tijdige) levering van de goederen die volgens de Overeenkomst ter levering zijn aangeboden te aanvaarden, dan komen alle door NGCS tevergeefs gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant. Het risico zal eveneens overgaan op het moment dat NGCS de geleverde goederen aanbiedt overeenkomstig de Overeenkomst en de Klant nalaat de levering ongeacht welke reden te aanvaarden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. NGCS zal het eigendomsrecht behouden op alle goederen die deze levert, totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten aan NGCS verschuldigde bedragen inclusief rente en onkosten heeft voldaan.
 2. In afwijking van artikel 7.1 kan de Klant beschikken over de goederen (waaronder deze leveren) die werden geleverd onder voorbehoud van het behoud van het eigendomsrecht als onderdeel van diens gebruikelijke bedrijfsvoering.
 3. In dat geval zal de Klant derden informeren omtrent het behoud van het eigendomsrecht door NGCS.
 4. In geval de Klant in gebreke blijft tijdig te betalen zal NGCS gerechtigd zijn, naar eigen goeddunken en ongeacht waar deze zich bevinden, de goederen die onder het voorbehoud van het eigendomsrecht vallen, voor rekening van de Klant terug te halen. De Klant is verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen.
 5. Artikelen 7.2, 7.3 en 7.4 zijn niet van toepassing als de Klant een Consument is.

Artikel 8 – Klachten; vervaltermijn

 1. De Klant dient de geleverde goederen direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of de geleverde diensten naar tevredenheid zijn uitgevoerd. De Klant garandeert dat hij te allen tijde de Producten in overeenstemming met het doel van de Producten gebruikt. Indien de Klant de Producten anders gebruikt, verliest hij ieder recht om daarover bij NGCS te klagen.
 2. Klachten van de Klant met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een order, onder meer maar niet uitsluitend klachten met betrekking tot beschadigde Producten, dienen NGCS schriftelijk te bereiken binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de goederen of de diensten geleverd (hadden moeten) zijn. Als de Klant een Consument is, is een periode van twee (2) maanden van toepassing. Indien de klacht NGCS niet binnen deze termijn bereikt, kan de Klant zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd.
 3. De Klant dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven. Klanten dienen klachten naar legal@occony.com te sturen.
 4. Indien NGCS meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid de geleverde goederen of diensten te herstellen dan wel te vervangen of, indien vervanging of herstel niet mogelijk is, de Klant een vergoeding te bieden van maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag in verband met de geleverde goederen of diensten (en zal de geleverde goederen terugnemen).
 5. Het indienen van een Klacht ontheft de Klant nimmer van zijn betalingsverplichting.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid voor schade en verjaringstermijn

 1. NGCS is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van handelen door NGCS zelf en/of door entiteiten handelend in opdracht van NGCS, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid uitsluitend door hetleidinggevende personeel van NGCS.
 2. De Klant dient de geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, schriftelijk aan NGCS te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet in aanmerking voor vergoeding.
 3. De aansprakelijkheid van NGCS is beperkt tot het bedrag dat is gefactureerd voor de goederen die NGCS aan de Klant heeft geleverd of de diensten die NGCS aan de Klant heeft verleend. Alle wettelijke vorderingen van de Klant jegens NGCS zullen in ieder geval verjaren na één (1) jaar te rekenen vanaf de eerst gelegen datum waarop ófwel de desbetreffende verplichting opeisbaar werd op grond van de Overeenkomst, ófwel de datum waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed.
 4. Indien het de levering van goederen betreft zullen alle wettelijke vorderingen van de Consument jegens NGCS verjaren na twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de Klant hierover bij NGCS heeft geklaagd als bedoeld in artikel 8.
 5. De Klant zal NGCS vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door NGCS aan de Klant geleverde goederen of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat er geen verbandbestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid die onder het risico van de Klant valt.
 6. De artikelen 9.1, 9.2 en 9.5 zijn niet van toepassing indien de Klant een Consument is.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en diensten berusten bij NGCS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGCS is het de Klant niet toegestaan de goederen geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.
 2. De Klant mag goederen afkomstig van NGCS uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de goederen aan de Klant werden geleverd. De Klant mag de kwaliteit van de van NGCS gekochte goederen niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies ervan.
 3. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van goederen of diensten aan de Klant alsmede de bijbehorende documenten.

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. Alle informatie, afkomstig van NGCS die als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal niet worden openbaard. Alle vertrouwelijke informatie die de Klant heeft ontvangen van NGCS in verband met de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst met NGCS zal niet worden openbaard. Informatie is vertrouwelijk indien (i) NGCS de Klant heeft geïnformeerd dat de informatie vertrouwelijk is, of (ii) de vertrouwelijkheid volgt uit de aard van de informatie. De Klant is verplicht de geheimhouding eveneens op te leggen aan diens werknemers of derden die handelen in opdracht van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien een Klant de in artikel 11.1 bedoelde geheimhoudingsverplichting schendt, is deze aan NGCS een boete verschuldigd van EUR 50.000 (vijftig duizend euro) voor elke schending, onverminderd het recht van NGCS volledige schadevergoeding te vorderen
 3. De geheimhoudingsverplichting volgens artikel 11.1 geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 BW) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmacht situatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

Artikel 13 – Opschorting; ontbinding

 1. Uitsluitend NGCS kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijk interventie (met onmiddellijke ingang en zonder dat NGCS gehouden is tot een vergoeding) in geval dat:
  a) de Klant tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden;
  b) de Klant uitstel van betaling aanvraagt of dit aan hem wordt verleend of de Klant failliet verklaard wordt;
  c) de Klant onder curatele of beheer wordt geplaatst;
  d) de onderneming van de Klant wordt verkocht of opgeheven;
  e) vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden ingetrokken; of
  f) beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Klant.
 2. Alle (toekomstige) vorderingen van NGCS jegens de Klant in de situaties zoals genoemd in artikel 13.1 zullen onmiddellijk verschuldigd en geheel opeisbaar zijn.
 3. Indien NGCS gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten in de situaties zoals genoemd in artikel 13.1, heeft NGCS recht op betaling van de volgende percentages van het totale bedrag van de Overeenkomst:
  a) 100% als de opschorting binnen vijf (5) Dagen voor de geschatte dag van levering gebeurt;
  b) 50% als de opschorting tussen de vijf (5) en zeven (7) Dagen voor de geschatte dag van levering gebeurt; of
  c) 25% als de opschorting tussen de zeven (7) en tien (10) Dagen voor de geschatte dag van levering gebeurt.

Artikel 14 – Overdracht; uitbesteding

 1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NGCS kan de Klant diens rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan niet overdragen aan derden.
 2. NGCS is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst anderen dan met NGCS verbonden personen inschakelen voor zover dat voor de uitvoering wenselijk is. De Klant is gebonden aan de voorwaarden die NGCS met de door hem ingeschakelde anderen overeenkomt.
 3. Indien de Klant geen Consument is, dan is NGCS niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde anderen.

Artikel 15 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. De rechtsbetrekkingen tussen NGCS en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen tussen NGCS en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Artikel 17 – Slotbepaling

 1. De Engelse tekst van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. In geval van verschillen tussen de Engelse tekst en een vertaling in een andere taal zal de Engelse tekst voorrang hebben.