Algemene voorwaarden

Heading

Artikel 1 – Begrippen

In onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden de volgende begrippen:

NGCS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden Next Generation Circular Solutions B.V. (“NGCS”) en/of bedrijven die met haar verbonden zijn, mede handelend onder de naam “Occony”, met KvK nr. 73392618;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen NGCS en de Klant in verband met de inkoop van goederen en/of diensten door de Klant van NGCS, alsmede alle overige door de Klant aan NGCS verstrekte opdrachten, evenals alle handelingen of rechtshandelingen in verband met het voorgaande. Consument: een Klant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Klant: iedere partij aan wie NGCS goederen en/of diensten levert of heeft overeengekomen diensten te verlenen, alsmede iedere partij die NGCS een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt;

Dag: een kalenderdag;

Product: meubels of meubilering en gerelateerde producten die door NGCS zijn ontworpen of worden geproduceerd.

Subheading

  1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van NGCS en op de Overeenkomst.
  2. NGCS is gerechtigd de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Klant hierover schriftelijk informeren. Als de Klant een Consument is, is de Klant in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
  3. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
  4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben.