Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NEXT GENERATION CIRCULAR SOLUTIONS B.V.

(English version below)

Datum: 1 juni 2019

Artikel 1 – Begrippen

In onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden de volgende begrippen:

NGCS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden Next Generation Circular Solutions B.V. (“NGCS”) en/of bedrijven die met haar verbonden zijn, mede handelend onder de naam “Occony”, met KvK nr. 73392618;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen NGCS en de Klant in verband met de inkoop van goederen en/of diensten door de Klant van NGCS, alsmede alle overige door de Klant aan NGCS verstrekte opdrachten, evenals alle handelingen of rechtshandelingen in verband met het voorgaande. Consument: een Klant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Klant: iedere partij aan wie NGCS goederen en/of diensten levert of heeft overeengekomen diensten te verlenen, alsmede iedere partij die NGCS een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt;

Dag: een kalenderdag;

Product: meubels of meubilering en gerelateerde producten die door NGCS zijn ontworpen of worden geproduceerd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van NGCS en op de Overeenkomst.
 2. NGCS is gerechtigd de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Klant hierover schriftelijk informeren. Als de Klant een Consument is, is de Klant in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
 4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben.

Artikel 3 – Aanbod; sluiten van de Overeenkomst

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen van Producten van NGCS dienen alleen ter illustratie. Hoewel NGCS haar uiterste best doet om nauwkeurige informatie over de Producten weer te geven, kan het niet uitgesloten worden dat de informatie soms niet helemaal nauwkeurig, compleet of actueel is. Het Product dat NGCS aan de Klant levert kan afwijken van de afbeeldingen en beschrijvingen van het Product.
 3. Een Overeenkomst tussen NGCS en de Klant komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door NGCS van een order of opdracht van de Klant of wanneer NGCS is begonnen met de uitvoering van de order of opdracht.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De prijzen in de Overeenkomsten zijn in euro aangegeven. Ze zijn inclusief BTW en overige overheidsheffingen die op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst geldig zijn. Ze zijn exclusief kosten van verpakking, het laden van de Producten, verticaal en horizontaal transport, installatie, het afvoeren van afval, en mogelijke kosten voor vergunningen.
 2. De Klant zal 50% van de prijs op de eerste dag na het ondertekenen van de Overeenkomst betalen. De Klant zal uiterlijk één (1) Dag voor de levering van de Producten 40% van de prijs betalen. De Klant zal de resterende 10% van de prijs betalen uiterlijk op veertien (14) Dagen na levering van de Producten. Voor alle genoemde betalingen zal de Klant een factuur ontvangen.
 3. Als Klant een Consument is, dan is hij niet verplicht meer dan 50% van de prijs vooruit te betalen, op grond van artikel 7:26 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Alle facturen van NGCS dienen binnen veertien (14) Dagen na de factuurdatum te worden voldaan zonder vermindering of verrekening. Indien de Klant een Consument is, geldt de uitzondering van een vermindering of verrekening niet.
 5. In geval van te late betaling zal de Klant meteen van rechtswege in verzuim zijn. In dat geval zal de Klant rente betalen als volgt:
  • 15% over de openstaande bedragen van €40 tot €2.500;
  • 10% over de openstaande bedragen vanaf €2,500; en c) 5% over de openstaande bedragen vanaf €10,000. NGCS kan ten voordele van de Klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages.
 6. De Klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die NGCS maakt als gevolg van het feit dat de Klant nalaat zijn verplichtingen volledig en tijdig na te komen.
 7. De Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 8. Artikelen 4.5 en 4.7 zijn niet van toepassing als de Klant een Consument is.

Artikel 5 – Verplichtingen Klant

 1. De Klant is gehouden om medewerking te verlenen aan NGCS en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief het adres voor de levering van de Product.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NGCS verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan NGCS worden aangeleverd. NGCS mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. De Klant is verantwoordelijk ervoor zorgen te dragen dat hij of zij de Producten op de afgesproken leveringstijd kan ontvangen. Dit houdt onder meer dat de Producten door ingangen, liften en trappen kunnen passen om het gebouw in te komen en de ruimte te bereiken waar de Klant de Producten geplaatst wil hebben.

Artikel 6 – Levering van goederen; uitvoering diensten

 1. NGCS kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen.
 2. De levering zal plaatsvinden op het adres dat door de Klant aan NGCS is aangegeven.
 3. NGCS levert Producten alleen binnen Nederland en België.
 4. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en –tijden zijn geen fatale termijnen.
 5. NGCS voert de overeengekomen diensten naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Klant. NGCS staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 6. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de (tijdige) levering van de goederen die volgens de Overeenkomst ter levering zijn aangeboden te aanvaarden, dan komen alle door NGCS tevergeefs gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant. Het risico zal eveneens overgaan op het moment dat NGCS de geleverde goederen aanbiedt overeenkomstig de Overeenkomst en de Klant nalaat de levering ongeacht welke reden te aanvaarden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. NGCS zal het eigendomsrecht behouden op alle goederen die deze levert, totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten aan NGCS verschuldigde bedragen inclusief rente en onkosten heeft voldaan.
 2. In afwijking van artikel 7.1 kan de Klant beschikken over de goederen (waaronder deze leveren) die werden geleverd onder voorbehoud van het behoud van het eigendomsrecht als onderdeel van diens gebruikelijke bedrijfsvoering.
 3. In dat geval zal de Klant derden informeren omtrent het behoud van het eigendomsrecht door NGCS.
 4. In geval de Klant in gebreke blijft tijdig te betalen zal NGCS gerechtigd zijn, naar eigen goeddunken en ongeacht waar deze zich bevinden, de goederen die onder het voorbehoud van het eigendomsrecht vallen, voor rekening van de Klant terug te halen. De Klant is verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen.
 5. Artikelen 7.2, 7.3 en 7.4 zijn niet van toepassing als de Klant een Consument is.

Artikel 8 – Klachten; vervaltermijn & garantie

 1. De Klant dient de geleverde goederen direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of de geleverde diensten naar tevredenheid zijn uitgevoerd. De Klant garandeert dat hij te allen tijde de Producten in overeenstemming met het doel van de Producten gebruikt. Indien de Klant de Producten anders gebruikt, verliest hij ieder recht om daarover bij NGCS te klagen.
 2. Klachten van de Klant met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een order, onder meer maar niet uitsluitend klachten met betrekking tot beschadigde Producten, dienen NGCS schriftelijk te bereiken binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de goederen of de diensten geleverd (hadden moeten) zijn. Als de Klant een Consument is, is een periode van twee (2) maanden van toepassing. Indien de klacht NGCS niet binnen deze termijn bereikt, kan de Klant zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd.
 3. De Klant dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven. Klanten dienen klachten naar legal@occony.com te sturen.
 4. Indien NGCS meent dat een klacht gegrond is, dan heeft deze de mogelijkheid de geleverde goederen of diensten te herstellen dan wel te vervangen of, indien vervanging of herstel niet mogelijk is, de Klant een vergoeding te bieden van maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag in verband met de geleverde goederen of diensten (en zal de geleverde goederen terugnemen).
 5. Het indienen van een Klacht ontheft de Klant nimmer van zijn betalingsverplichting.

Garantie Kami tafelcollectie

Elk Occony meubel is vervaardigd van bijzonder hoogwaardige materialen en wordt met de grootst mogelijke zorg geproduceerd. Het meubel verlaat onze fabriek na een zorgvuldige eindcontrole. Mochten zich desondanks materiaal- of fabricagefouten voordoen, dan draagt Occony bij in de kosten van vervanging of reparatie volgens onderstaand schema: Gebruiksjaren bijdrage Occony (in procenten van de kosten)

0-1 100 %
1-2 80 %
2-3 60 %
3-4 40 %
4-5 20 %

Als voorwaarde stellen wij hierbij uitdrukkelijk dat onze onderhoudsadviezen correct zijn opgevolgd. Voorts dient er sprake te zijn van normaal huishoudelijk gebruik. Gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik zijn van garantie uitgesloten. In dit kader wijzen wij u nogmaals op het feit dat hout een natuurlijk materiaal is. Zo ontstaat, onder de invloed van licht, de uiteindelijke kleur van het hout eerst tijdens het gebruik (vraag uw dealer om uitleg en advies).

Voor een gelijkmatige verkleuring is het wenselijk eventuele inlegbladen, gedurende de eerste maanden, ook in het licht te plaatsen.

Een beroep op de Occony garantie dient plaats te vinden binnen de garantieperiode, die ingaat op de dag van aflevering aan de eerste eigenaar of ten laatste 30 dagen na aflevering van Occony aan de Occony dealer. Aanmelding van aanspraak op garantie dient plaats te vinden bij uw Occony dealer, uitsluitend onder overlegging van de factuur en dit garantiebewijs. Uw dealer zal daarna zorgdragen voor de verdere afhandeling van de klacht. Aanmelding van aanspraak op garantie kan uitsluitend onder overlegging van de factuur en het garantiebewijs.

 

 

Specifieke uitsluitingen

 1. Normale slijtage en beschadigingen vallen niet onder de garantie.
 2. Schades ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud zijn uitgesloten van garantie.
 3. Indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving e.d., zijn tevens uitgesloten van de garantie.
 4. Reparaties aan het meubel en/of het bekledingsmateriaal zonder schriftelijke toestemming van Occony, hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid voor schade en verjaringstermijn

 1. NGCS is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van handelen door NGCS zelf en/of door entiteiten handelend in opdracht van NGCS, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid uitsluitend door het leidinggevende personeel van NGCS.
 2. De Klant dient de geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, schriftelijk aan NGCS te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet in aanmerking voor vergoeding.
 3. De aansprakelijkheid van NGCS is beperkt tot het bedrag dat is gefactureerd voor de goederen die NGCS aan de Klant heeft geleverd of de diensten die NGCS aan de Klant heeft verleend. Alle wettelijke vorderingen van de Klant jegens NGCS zullen in ieder geval verjaren na één (1) jaar te rekenen vanaf de eerst gelegen datum waarop ófwel de desbetreffende verplichting opeisbaar werd op grond van de Overeenkomst, ófwel de datum waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed.
 4. Indien het de levering van goederen betreft zullen alle wettelijke vorderingen van de Consument jegens NGCS verjaren na twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de Klant hierover bij NGCS heeft geklaagd als bedoeld in artikel 8.
 5. De Klant zal NGCS vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door NGCS aan de Klant geleverde goederen of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid die onder het risico van de Klant valt.
 6. Klant kan NGSC nimmer aansprakelijk stellen voor schade of tekortkomingen aan ingekochte halffabrikaten. Indien er sprake is van een gegronde klacht of schade stelt NGSC de toeleverancier in de gelegenheid om gedegen onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht of schade.
 7. De door toeleverancier gestelde garantietermijnen worden door NGSC in acht gekomen en zijn tevens van toepassing op Klant. Het verkrijgen van informatie omtrent garantietermijnen en bijbehorende bepalingen vallen onder de verantwoordelijkheid van Klant.
 8. De artikelen 9.1, 9.2 en 9.5 zijn niet van toepassing indien de Klant een Consument is.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en diensten berusten bij NGCS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGCS is het de Klant niet toegestaan de goederen geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.
 2. De Klant mag goederen afkomstig van NGCS uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de goederen aan de Klant werden geleverd. De Klant mag de kwaliteit van de van NGCS gekochte goederen niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies ervan.
 3. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van goederen of diensten aan de Klant alsmede de bijbehorende documenten.

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. Alle informatie, afkomstig van NGCS die als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal niet worden openbaard. Alle vertrouwelijke informatie die de Klant heeft ontvangen van NGCS in verband met de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst met NGCS zal niet worden openbaard. Informatie is vertrouwelijk indien (i) NGCS de Klant heeft geïnformeerd dat de informatie vertrouwelijk is, of (ii) de vertrouwelijkheid volgt uit de aard van de informatie. De Klant is verplicht de geheimhouding eveneens op te leggen aan diens werknemers of derden die handelen in opdracht van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien een Klant de in artikel 11.1 bedoelde geheimhoudingsverplichting schendt, is deze aan NGCS een boete verschuldigd van EUR 50.000 (vijftig duizend euro) voor elke schending, onverminderd het recht van NGCS volledige schadevergoeding te vorderen
 3. De geheimhoudingsverplichting volgens artikel 11.1 geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 BW) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmacht situatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

Artikel 13 – Opschorting; ontbinding

 1. Uitsluitend NGCS kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijk interventie (met onmiddellijke ingang en zonder dat NGCS gehouden is tot een vergoeding) in geval dat:
 2. a)  de Klant tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden;
 3. b)  de Klant uitstel van betaling aanvraagt of dit aan hem wordt verleend of de Klant failliet verklaard wordt;
 4. c)  de Klant onder curatele of beheer wordt geplaatst;
 5. d)  de onderneming van de Klant wordt verkocht ofopgeheven;
 6. e)  vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering vande Overeenkomst, worden ingetrokken; of
 7. f)  beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van debedrijfsmiddelen van de Klant.
 8. Alle (toekomstige) vorderingen van NGCS jegens de Klant in de situaties zoals genoemd in artikel 13.1 zullen onmiddellijk verschuldigd en geheel opeisbaar zijn.
 9. Indien NGCS gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten in de situaties zoals genoemd in artikel 13.1, heeft NGCS recht op betaling van de volgende percentages van het totale bedrag van de Overeenkomst:
  • 100% als de opschorting binnen vijf (5) Dagen voor de geschatte dag van levering gebeurt;
  • b)  50% als de opschorting tussen de vijf (5) en zeven (7) Dagen voor de geschatte dag van levering gebeurt; of
  • c)  25% als de opschorting tussen de zeven (7) en tien (10) Dagen voor de geschatte dag van leveringgebeurt.

Artikel 14 – Overdracht; uitbesteding

 1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NGCS kan de Klant diens rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan niet overdragen aan derden.
 2. NGCS is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst anderen dan met NGCS verbonden personen inschakelen voor zover dat voor de uitvoering wenselijk is. De Klant is gebonden aan de voorwaarden die NGCS met de door hem ingeschakelde anderen overeenkomt.
 3. Indien de Klant geen Consument is, dan is NGCS niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde anderen.
 4. Zonder schriftelijke goedkeuring van NGSC is het niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen, zaken te bevestigen of werkzaamheden te verrichten aan de geleverde producten. Indien hiervan wordt afgeweken zal de garantie op het betreffende product direct komen te vervallen. 

Artikel 15 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. De rechtsbetrekkingen tussen NGCS en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen tussen NGCS en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Artikel 17 – Reinigen producten

 1. Klant is er zich van bewust dat de producten zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen. Producten mogen enkel worden gereinigd met PH-neutrale middelen en nimmer worden gereinigd met zure, bijtende of alkalische middelen. Indien er twijfels zijn over de reinigingsmethode dient de Klant hierover advies in te winnen bij NGCS. NGCS is nimmer verantwoordelijk voor schade ontstaan door onjuiste reiniging.

Artikel 18 – Natuurproducten

 1. NGSC gebruikt voor haar goederen natuurproducten; de natuurlijke kenmerken en biologische-, fysische- en chemische eigenschappen dienen door Klant alvorens aanschaf in acht te worden genomen.  
 2. Door het toepassen van natuurproducten kunnen kleur- en structuurverschillen ontstaan. De kenmerken die toebehoren tot een natuurproduct vormen geen grond voor aansprakelijkheid of een klacht. 
 3. Schade welke ontstaat door het overschrijden van de grenswaarde ruimtetemperatuur zoals opgenomen in NEN-EN 7730 vormen geen grond voor aansprakelijkheid of een klacht. 
 4. Voor het optimaal behoud van goederen dient de relatieve luchtvochtigheid in een ruimte tussen de 40% en 70% te bedragen. Schade die ontstaat door het overschrijden van deze waarden valt buiten de garantie. 
 5. Het ontstaan van verbuigingen, krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw vormen geen grond voor aansprakelijkheid of een klacht. 
 6. Verbuigingen, kleur- of structuurverschillen welke ontstaan door (directe) inwerking van warmtebronnen zoals de zon, verwarming, C.V.-leidingen en haarden etc. vormen geen grond voor aansprakelijkheid of een klacht. 
 7. Schade ontstaan door een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer vormen geen grond voor aansprakelijkheid of een klacht. 
 8. NGSC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door insecten of andere diersoorten. Producten zijn standaard niet insecten- of dierwerend behandeld. 

Artikel 19 – Slotbepaling

 1. De Engelse tekst van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. In geval van verschillen tussen de Engelse tekst en een vertaling in een andere taal zal de Engelse tekst voorrang hebben.

Date: 1 june 2019

Article 1 – Definitions

In these general conditions of sale the following definitions apply:

NGCS: the user of these general conditions of sale, Next Generation Circular Solutions B.V. (“NGCS“) and/or its affiliated companies, with KvK no. 73392618, also trading as “Occony”.

Agreement: all agreements between NGCS and the Customer relating to the purchase of goods and/or services by the Customer from NGCS, and any other instruction given by the Customer to NGCS, as well as any act legal or otherwise related to the foregoing. 

Consumer: a Customer who is a natural person not acting in the course of his or her professional practice or business.

Customer: any party to which NGCS supplies goods and/or for which it performs or has agreed to perform services, and any party that has given NGCS an instruction of another nature.

Day: a calendar day.

Product: furniture or furnishings, and related products, designed or produced by NGCS.

Article 2 – Applicability

 1. These general conditions of sale shall apply to all offers and quotations of NGCS and to the Agreement.
 2. NGCS is entitled to amend these general conditions of sale and shall inform the Customer thereof in writing. In the case that the Customer is a Consumer, the Customer is entitled to terminate the agreement.
 3. Any general conditions of the Customer are expressly excluded from applicability.
 4. If the substance of the Agreement deviates from the substance of these general conditions of sale, the substance of the Agreement shall prevail.

Article 3 – Offer; formation of the Agreement

 1. Quotations and price offers will always be without obligation and may be subject to cancellation or modification at any time.
 2. Any images or descriptions of Products that NGCS provides are for illustrative purposes only. While NGCS makes an effort to provide accurate information about the Products, there may be instances where the information is not accurate, complete or current. The Product that NGCS delivers to the Customer may vary from images or descriptions about the Product.
 3. An Agreement between NGCS and the Customer is considered to be concluded if NGCS has expressly accepted an order or instruction from the Customer in writing or has begun fulfilling that order or instruction.

Article 4 – Prices and payment

 1. The prices stated in the Agreements are in euros and inclusive of VAT and other governmental levies which apply at the time of the Agreement, and exclusive of costs for packing, loading, vertical and horizontal transport, unloading, installation, disposal, and possible costs for permits.
 2. The Customer shall pay 50% of the price on the first Day after signing of the Agreement. The Customer shall pay 40% of the price before the first day of delivery and/or instalment of the Products. The customer shall pay 10% of the price within fourteen (14) Days after deliver and/or instalment of the Products. For all three payments the Customer will receive an invoice.
 3. If the Customer is a Consumer, he shall never be obliged to pay more than 50% of the price before the date of delivery in accordance with article 26(2) in Book 7 of the Dutch Civil Code.
 4. All invoices of NGCS shall be paid within fourteen (14) Days of the invoice date, without any reduction or set-off. The latter impossibility of a reduction or set-off is not applicable if the Customer is a Consumer.
 5. In the event of late payment, the Customer will be in default by automatic operation of law. In that case, the Customer shall pay the following interest on the outstanding payment with effect as from the invoice date:
 6. 15% of the outstanding amount due from €40 to €2,500;
 7. 10% of the outstanding amount due over €2,500; and
 8. 5% of the outstanding amount due over €10,000.

NGCS may deviate from these late charges and percentages to the benefit of the Customer.

 1. The Customer shall pay all judicial and extrajudicial costs that NGCS may incur due to the fact that the Customer fails to fulfil its obligations properly and on time.
 2. The Customer has no right of suspension of any of its payment obligations.
 3. Articles 4.5 and 4.7 do not apply if the Customer is a Consumer.

Article 5 – Obligations of the Customer

 1. The Customer has a duty to cooperate with NGCS and to ensure the timely supply of any information, which is or may be necessary for the execution of the Agreement, including the address for delivery of the Product.
 2. The Customer is responsible for ensuring that any information supplied is accurate, complete and reliable (also if this information has been provided by or through another party). NGCS may at all times legitimately rely on the information provided by the Customer.
 3. The Customer is responsible for ensuring that he or she is able to receive the Products when the Products are scheduled for delivery, including that Products can pass through any doorways, lifts and stairways to enter the building and room where the Customer shall place the Products.

Article 6 – Delivery of goods; performance of services

 1. NGCS may make partial deliveries and issue partial invoices.
 2. The place of delivery shall be the address that the Customer provides NGCS.
 3. NGCS delivers only within the Netherlands and Belgium.
 4. Delivery terms and times quoted or agreed shall not be considered to be a final deadline.
 5. NGCS undertakes to execute the Agreement to the best of its ability, with due observance of the Customer’s legitimate interests, but shall not guarantee the achievement of any result that is envisaged.
 6. If, for any reason whatsoever, the Customer fails to accept delivery or timely delivery of goods offered for delivery in accordance with the Agreement, all costs incurred in vain by NGCS in connection with the offer and any additional costs of transport, custody and storage will be for the Customer’s account. The risk will also pass at the time at which NGCS offers the goods for delivery in accordance with the Agreement and the Customer fails to accept delivery for any reason whatsoever.

Article 7 – Retention of title

 1. NGCS shall retain title to all goods that it delivers until the Customer has fully paid all amounts that the Customer is required to pay to NGCS by virtue of the Agreement and/or other agreements, including any interest and expenses.
 2. Notwithstanding the provisions of article 7.1 above, the Customer may dispose of and deliver goods that were delivered subject to retention of title as part of its normal business conduct.
 3. In such case, the Customer shall inform third parties of NGCS’s retention of title.
 4. In the event of any failure in timely payment by the Customer, NGCS will be entitled to repossess the goods subject to retention of title on its own authority for the account of the Customer, regardless of where they are located. The Customer will be obliged to render its full cooperation for that purpose.
 5. Article 7.2, 7.3, and 7.4 do not apply if the Customer is a Consumer.

Article 8 – Complaints; expiry period

 1. The Customer shall inspect the goods immediately after delivery and shall verify whether the services have been rendered in a satisfactory manner. The Customer ensures the Products shall be used in accordance with the intended purpose of the Products at all times, failing which the Customer shall lose any right to raise a complaint with NGCS.
 2. Any complaint of the Customer regarding incorrect or incomplete fulfilment of an order, including but not limited to claims regarding damaged products, shall be submitted to NGCS in writing within fourteen (14) Days of the date on which the goods were or should have been delivered or the services were or should have been rendered. For Consumers, a time period of two (2) months applies if the complaint concerns the delivery of goods. If the complaint is not submitted to NGCS within this term, the Customer no longer has a claim against NGCS regarding incorrect or incomplete fulfilment of an order.
 3. The Customer shall include a clear and accurate description of the complaint. The Customer shall send its complaint to legal@occony.com.
 4. If NGCS considers a complaint to be well founded, it will, at its option, either repair or replace the delivered goods or rendered services, or, in case replacement or repair is impossible, credit the purchase price paid by the Customer in connection with the delivered goods or supplied services, and, as the case may be, take back the delivered goods.
 5. Lodging a complaint shall not relieve the Customer from its payment obligation.

Article 9 – Liability for damage and limitation period

 1. NGCS shall not be liable for any damage suffered on the part of the Customer, unless the damage results from intent or wilful recklessness exclusively on the part of NGCS’s executive staff.
 2. The Customer shall report the damage it has incurred to NGCS in writing as quickly as possible but within fourteen (14) Days after the damage was caused or became known. Any damage not reported within this term shall not be eligible for compensation.
 3. The liability of NGCS is limited to the amount invoiced in connection with the goods delivered by NGCS to the Customer or services rendered by NGCS to the Customer. All legal claims of the Customer against NGCS will in any event prescribe after one (1) year, to be counted from the date on which the relevant obligation fell due under the Agreement or the event occurred that caused the damage, whichever is sooner.
 4. All legal claims of the Consumer against NGCS relating to the delivery of goods prescribe after two (2) years to be counted from the date the Consumer lodged a complaint as referred to in article 8.
 5. The Customer will indemnify NGCS against all claims of third parties on any basis whatsoever in connection with goods delivered by NGCS to the Customer or in connection with services rendered by NGCS to the Customer, unless and insofar as the Customer demonstrates that the claim of a third party is in no way related to any circumstance that falls within the Customer’s scope of risk.
 6. NGCS shall not be liable for damage caused by shortcomings with integrated semi-finished products (not originally manufactured by NGCS). In the case of a justified complaint, NGCS will provide the supplier of the semi-finished products the opportunity to conduct a thorough investigation into the cause of the damage complaint.
 7. NGCS makes use of the warranty of its suppliers fot integrated semi-finished products. Obtaining information on warranty periods and associated provisions falls under the responsibility of the Customer.
 8. Article 9.1, 9.2, and 9.5 do not apply if the Customer is a Consumer.

Article 10 – Intellectual property

 1. All intellectual property rights in respect of the goods and services shall vest in NGCS. Without NGCS’s prior permission in writing, the Customer shall not reproduce, publish or imitate the goods in whole or in part.
 2. The Customer may trade in goods originating from NGCS only under the brand, logo, trade name and specifications under which the goods were delivered to the Customer. The Customer may not change the quality of the goods it purchased from NGCS, including their labelling, imprints and instructions.
 3. The Agreement does not contain any assignment of any intellectual property rights as part of the delivery of the goods to the Customer or the services rendered to the Customer and the related documents.

Article 11 – Confidentiality

 1. All information originating from which the Customer can reasonably assume to be confidential may not be disclosed. All confidential information that the Customer received from NGCS in the context of the establishment and execution of an Agreement and/or any other agreement with NGCS may not be disclosed. Information is confidential if (i) NGCS has informed the Customer that information is confidential, or (ii) confidentiality follows from the nature of the information. The Customer shall impose the same obligation on its employees or third parties that it has engaged in the performance of the Agreement.
 2. If a Customer breaches the obligation of Article 11.1, it shall be liable to pay NGCS an immediately due and payable penalty of EUR 50.000 (fifty thousand euros) for each infringement, without prejudice to NGCS’s right to recover the damage in full from the Customer.
 3. The confidentiality obligation referred to in clause 11.1 does not apply to information, which must be disclosed by the Customer pursuant to the law, any provision or regulation of a body approved by the government, or a binding and final decision of a court or other public authority.

Article 12 – Force majeure

 1. In the event of force majeure (article 6:75 DCC) on the part of either party, the performance of the Agreement shall be fully or partly suspended for as long as the situation of force majeure continues, without either party being liable for payment of any compensation to the other party. If the force majeure situation is reasonably expected to continue for more than three (3) months, or has already lasted for three (3) months, the other party may dissolve the Agreement by registered letter effective immediately and without recourse to the courts, without thereby creating any rights to compensation.

Article 13 – Suspension; dissolution

 1. Only NGCS may, at its option, fully or partly suspend the performance of the Agreement or dissolve the Agreement in full or in part by written notice without recourse to the courts (with immediate effect and without NGCS being liable for payment of any compensation) in the event that:
 2. the Customer fails to fulfil any of its obligations; under the Agreement and/or these general conditions of sale;
 3. the Customer applies for or is granted a suspension of payments, or applies for or is declared bankrupt;
 4. the Customer is placed under legal guardianship or administration;
 5. the Customer’s enterprise is sold or discontinued;
 6. permits which are required for the performance of the Agreement are revoked; or
 7. an attachment is levied on a significant part of the Customer’s operating assets.
  1. All claims, which NGCS may have or come to have against the Customer in the situations mentioned in clause 1, shall be immediately due and payable in full.
  2. If NGCS is entitled to suspend the performance of the Agreement in full or in part in accordance with article 13.1, NGCS is entitled to payment of the following percentages of the total price under the Agreement:
 8. 100% if suspension occurs within five (5) Days of the estimated date of delivery;
 9. 50% if suspension occurs between five (5) and seven (7) Days of the estimated date of delivery; or
 10. 25% if suspension occurs between seven (7) and ten (10) Days of the estimated date of delivery.

Article 14 – Assignment; outsourcing

 1. The Customer may not assign any of its rights and obligations under the Agreement or contract out the performance thereof to third parties without the prior written permission of NGCS.
 2. NGCS is entitled to engage persons who are not associated with it for the purpose of executing the Agreement.
 3. Where the Customer is not a Consumer, NGCS is not liable for damage or loss caused by acts or omissions of these other persons engaged by it.
 4. Without written approval from NGCS, it is not permitted to make changes, confirm attributes or perform work on NGCS products. Deviation from this will result in the expiration of the warranty immediately.

Article 15 – Invalidity of one or more provisions

 1. The invalidity of any provision of the Agreement and/or these general conditions of sale shall not affect the validity of the other provisions of the Agreement and/or these general conditions of sale.
 2. If and to the extent that any provision of the Agreement and/or these general conditions of sale is invalid, or is unacceptable in the given circumstances according to the criteria of reasonableness and fairness, a provision shall apply between the parties, which is acceptable considering all the circumstances.

Article 16 – Applicable law and jurisdiction

 1. The legal relationship between NGCS and the Customer is governed exclusively by Dutch law to the exclusion of the Vienna Sales Convention.
 2. Any dispute between NGCS and the Customer shall be settled by the competent court of Amsterdam.

Article 17 – Cleaning products

 1. Customer is aware that the products are made from natural materials. Products may only be cleaned with PH-neutral cleaning agents and are not allowed to be cleaned with with acid, corrosive or alkaline based cleaning agents. If there are doubts about the cleaning method, the Customer must seek advice from NGCS. NGCS is not responsible for damage caused by improper cleaning.

Article 18 – Natural products

 1. NGCS ses natural products for its goods; the natural characteristics and biological, physical and chemical properties must be considered by the Customer before purchase.
 2. Color and structure differences may arise through the use of natural products. The characteristics that belong to a natural product do not constitute grounds for liability or a complaint.
 3. Damage caused by exceeding the room temperature limit value as included in NEN-EN 7730 does not constitute grounds for liability or a complaint.
 4. For optimum retention of goods, the relative humidity in a room must be between 40% and 70%. Damage caused by exceeding these values ​​is not covered by the warranty.
 5. The occurrence of bending, shrinking and/or small cracks anywhere on the product as a result of the loss of building moisture (after construction or renovation) does not constitute grounds for liability or a complaint.
 6. Inflections, color or structure differences that arise due to (direct) action of heat sources such as the sun, heating, heating pipes and fireplaces etc. do not constitute grounds for liability or a complaint.
 7. Damage caused by an incorrect composition of the (sub)floor or an insufficiently flat (sub-)floor do not constitute grounds for liability or a complaint.
 8. NGCS can never be held liable for damage caused by insects or other animal species. Products are not standardly treated with insect or animal repellent.

Article 19 – Final provision

 1. The English text of these general conditions of sale constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.

Copyright @20222 Occony

Nieuwsbrief